DOĞU KARADENİZDEKİ DEDE KORKUD DESTANLARI

DOĞU KARADENİZDEKİ DEDE KORKUD DESTANLARI

DOĞU KARADENİZDEKİ DEDE KORKUD DESTANLARI

DOĞU KARADENİZDEKİ DEDE KORKUD

DESTANLARINI BİLMEYENLER ÖĞRENSİNLER

(30 Temmuzda Maçka Boğoç Yaylasındaki Boğaç Han

Festivaline Katılsınlar..Üniversite çevrelerimize duyurulur)

 Genç Kalemlerin Trabzon’da ilk olarak öğrenecekleri en önemli tarihî mes’ele; 

dünyaca meşhur 12 aded Dede Korkud Destanlarından beş adedinin tâ yedinci Asırda 

Bizans(Doğa Roma) döneminde Kuzey Anadolu’da(Doğu Karadeniz’de) yani, Trabzon’da 

geçtiğini bilmeleridir. Çünkü:bu gerçek,bu bölge üzerinde kötü emelli olan bütün 

emperyalist ecnebi tezlerini çürüten bir gerçektir.Bilhassa Üniversiteli gençlerin tarihî 

yanılgılarını n derhâl düzeltilmesini ve yeniden düzenlenmesine yaramaktadır.

 Bu ilmî gerçekten hareketle Fâtih Sultan Mehmed Hanın 1461 yılında Trabzon’u 

Fethi Dünyanın en büyük Tarihi olaylarından biri olduğu halde 555 senedir Trabzon’nun 

Müslüman ve Türk olduğunu göstermektedir.8.Asırda Müslüman olan Karahanlılar (Kadir 

Hakan) devrinden kalan ve geçen sene yetmiş bin kişiyle kutlanan Kadirga Yaylası Şenlikleri 

Trabzon’un 1200 senedir Müslüman ve Türk olduğunu göstermektedir. Tâ Hz.Peygamber 

(S.A.V.S.)devrine dayanan Dede Korkud ve Boğaç Han Destanları ise Trabzon’un 1400 

senedir Müslüman ve Türk olduğunu göstermektedir.Buradaki “TÜRK” adı Türklük 

şovmenliği değil,aksine Hz.Peygamberi bizzat görerek ilk Müslüman Türk(Sahabe ve 

mürşîd) olmak şerefine nail olan Dede Korkud’un Hz.Peygamber tarafından 7. Asırda 

Trabzon’daki Bizans(Doğu Roma TEKÜR’lerine(Tekfurlarına,yani kâfir liderlerine,Bölge 

valilerine) mürşid gönderilme olayıdır.Önemli olmaz mı?

 Dede Korkud Oğuzlardandır.Akkoyunlular da bunlardandır.Dede Korkud 

bilge ve vezir olan Liderleridir.Aynı zamanda KAYI Han’ın elçisi idi.Bu destanların altısı 

Vatikan,tamamı 12 Destan Dresden Kütüphanelerindedir.Trabzon dışındakiler ise Azerbaycan 

dolaylarında geçmiştir.Yani, Anadoludakiler İç Oğuz,Azerbaycandakiler Dış oğuz Destanları 

olarak bilinir.Doğu Karadenizdekiler de İç Oğuz bölgesine dahildir.Vatikan’da Papa 

Trabzon’daki bu Destanlara göre bu bölgenin 1400 senedir Müslüman ve Türk olduğunu 

biliyor.Fakat,bu destanlar Kommenlerin ve Doğu Romanın fethiyle batıya kaçırıldığını,örtbas 

edildiği için Trabzonluların ,hatta bütün Doğu Karadenizlilerin bunu bilmediğini bildiği 

için “Trabzon’da Müslüman ve Türk yoktur” propogandasını yapıyorlar...Zira,Bu 

destanların kaçırılmasından sonra fetihten öncesi tarihinin yerine Pontusçuluk,Persçilik ve 

Elencilik yalanlarını yerleştirerek bölge halkını öz tarihlerinden uzaklaştırmışlardır.Öyle 

ki,Fâtih Trabzon’u fethettiğinde Zigana’nın arkasından bir ucu Kızıl Denizine,diğer 

ucu Hazar denizine kadar uzanan Akkoyunlular devletini Müslüman Türkmen oldukları 

halde ;yunan,ermeni ve de Bizansa prim vermek için inkâr etmişlerdir.Halbuki,bu destanların 

14. Yüzyılda yazıya geçen Osmanlıcaları ellerindedir.Şimdi ise ;Doğu Karadenizde 

Bayburt’ta Bams-ı Beyrek,Maçka’da Boğaç Han Destanları festivale dönüştürülerek bu tarihî 

yalan ve yanılgılar önlenmeye başlanmıştır.Bu nedenle Bayburtluları ve de Maçka Boğoç(Üç 

Gedik-Boğuşlu) halkını ve de derneklerini ne kadar takdir ve tebrik etsek azdır..Beşikdüzlüler 

de Salur Kazan Destanının,Tonyalılar da Kanturalı(Turalı Han) Destanının Derneklerini 

kurup yaylalarında kutlamaya başlamak üzeredirler.Çünkü Maçkada Boğaç Han Yaylası ve 

Boğaç Deresi mevcut olduğu gibi Beşik düzünde Aruz deresi ve Türkeli ,Oğuzlu ;Tonyada 

Turali Köyü Kanturalı (Erikbeli-Arkubel) Yaylaları zamanımızda da mevcuttur.

 Olayın Tarihî kökeni şöyledir:Dede Korkud 6-7 asırlarda yaklaşık 120 sene 

civarında yaşamış aslen Türkmenistanlı ,Orta Asya bilgesi ve Veziri bütün Dünyaca 

tanınmış bir Türk devlet adamıdır.Üç vezir arkadaşıyla birlikte – olaylara göre tahminen-
Mekke’nin fethinden sonra Hz.Peygamberi tebriğe ve görmeğe giderler.Görünce hayran 

kalıp Müslüman olurlar.Hz.Peygamber Dede Korkud’a Türk Dünyasını irşâd için Mürşidlik 

teklif eder.Kabul eder ve Türk Dünyasına döner.Trabzon’a da uğrar.O zaman Trabzon’un 

hudutları Kastamonu’dan Batum’a kadar geniştir.Bu nedenle Türklerin elinde olan 

yaylalarda yukarıda adları zikredilen dört Han’ı yetiştirdi.On beş yaşında adlarını bizzat 

O verdi.O zaman sahiller Bizans(Doğu Roma)’ın elinde idi.Türkler o zaman Müslüman 

olmuş değillerdi.Kitleler halinde Hz.Peygamberden yüz sene sonra(8.Asırda)Karahanlılar 

döneminde Müslüman olmaya başladılar.12 Asırda bu Müslüman oluş tamalanmıştır.Bu 

olaylar ise yedinci asırdadır.Zira Mekke M.S.630yılında fethedilmiş,Hz.Peygamber 632 

yılında (yani 7.Asırda)vefat etmiştir.Dede Korkud bu nedenle ilk Müslüman Türk olarak 

Dünya tarihine geçmiştir.Ölüm tarihi ise kesin olarak tesbit edilememeştir.Mezarı da Yunus 

Emre gibi bir çok yerde gösterilmiştir.Doğu Karadenizde ise Mezarı Bayburt’ta dır.Destanları 

dilden dile bugünlere gelmiş,14.Yüzyılda Osmanlıca olarak yazıya geçmiştir.Bu 

Osmanlıca nüshaları elimizdedir.K:T:Ü Tarih ,Edebiyat ve Kültür bölümlerinde ders olarak 

okutulmalıdır.Bütün Dünyaca bilinen bu destanlardan haberi olmayanlar Trabzon bvlgesinin 

Müslüman ve Türklüğünün nirengi noktalarını tesbit edemezler.Bölge hakkında emperyalist 

oyunlara gelerek tarihi^yanılgılara kapılırlar.Bu nedenle Genç kalemlerin bu cihanşumül ve 

beynelmilel (Evrensel ve Uluslar arası ) tarih^ve coğrafyadan haberleri olmasını isteyerek bu 

yazıyı yazdık.Umarız Genç kalemlere rehber olur..İşte bölgemizdeki beş destanın sahibi ve 

dört hanı yetiştiren Dede Korkud’un Bayburttaki eski ve yeni kabri.